Algemene voorwaarden 2017-05-31T09:51:26+00:00

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
WAY-Hotel Redevelopers BV, hierna te noemen WAY: de onderneming, opdrachtnemer van Opdrachtgever en/of bij de uitvoering van een Opdracht ingeschakelde ondernemingen en (rechts)personen, die werkzaam zijn bij- of namens WAY een opdracht uitvoeren.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met een of meer derden een opdracht verleent aan WAY;
Dienstverlening: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en WAY te bepalen werkzaamheden die WAY verricht ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever;

Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtgever aan WAY de opdracht geeft tot Dienstverlening, inclusief de hierop van toepassing zijnde onderhavige Algemene Voorwaarden; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van derden, van toepassing op de Dienstverlening en de Opdracht strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door WAY, op hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten tussen WAY en Opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes, aanbiedingen en de verlening van diensten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van Opdrachtgever) is uitgesloten.

2.2  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door WAY zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

2.3  De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Opdrachten waarbij derden betrokken worden.

2.4  Als één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om een vervangende bepaling overeen te komen, die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.5  Alle bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld en bedongen ten behoeve van (rechts)personen die zijn aangesloten bij of werkzaam zijn voor  WAY.

2.6  Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover WAY deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2.7  Indien dienstverlening van WAY plaatsvindt in opdracht van twee of meer partijen is ieder van deze partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van verplichtingen jegens WAY, waaronder de verplichting tot voldoening van declaraties van WAY.

2.8  Ingeval van strijdigheid tussen een offerte van WAY en deze Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de offerte.

Artikel 3. Offertes

3.1  Offertes van WAY zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven.

3.2  De door WAY gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. WAY is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de Opdracht gemaakte kosten, zoals reis- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.4  Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WAY er niet aan gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WAY anders aangeeft respectievelijk tot uitvoering van de opdracht overgaat.

3.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht WAY niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Ter beschikking stellen van informatie en medewerking

4.1 Opdrachtgever verstrekt WAY tijdig (gevraagd en ongevraagd) alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht.

4.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar aan WAY te verstrekken gegevens en informatie.

4.3  Indien Opdrachtgever informatie niet tijdig verstrekt dan wel verstrekte informatie niet deugdelijk of volledig is, is WAY gerechtigd de Dienstverlening op te schorten.

4.4  Opdrachtgever is gehouden om gevolg te geven aan redelijke verzoeken van WAY om een goede en efficiënte uitvoering van de Opdracht te bevorderen, zoals de benoeming van een contactpersoon indien Opdrachtgever uit meer partijen bestaat.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

5.1  WAY voert de Dienstverlening uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

5.2  WAY kan niet instaan voor het bereiken van een bepaald beoogd resultaat, bijvoorbeeld bij de verkoop van bepaalde boedelonderdelen, zoals effectenrekeningen of onroerende zaken.

5.3  Als is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan WAY de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Inschakeling van derden

6.1  Ieder van de ondernemingen/(rechts)personen die werkzaam zijn voor  WAY is gerechtigd om de Opdracht uit te voeren.

6.2  Voor zover voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft WAY het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Derden worden door WAY ingeschakeld na overleg met Opdrachtgever.

6.3  Bij inschakeling van derden betracht WAY de nodige zorgvuldigheid. WAY is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het handelen of nalaten van ingeschakelde derden.

6.4  WAY is door de Opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden namens Opdrachtgever te aanvaarden.

6.5  Als medewerkers van WAY of door haar ingeschakelde derden voor de Opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten die deze medewerkers in redelijkheid wensen, bijvoorbeeld computerfaciliteiten of elektriciteit.

Artikel 7. Wijziging van de Opdracht, meerwerk

7.1  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

7.2  Wanneer er door toedoen van Opdrachtgever tussentijdse wijzigingen ontstaan in de (uitvoering van de) Opdracht, brengt WAY de noodzakelijke aanpassingen aan in de (overeenkomst van) Opdracht, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Leidt dit tot meerwerk, dan zal WAY dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever bevestigen. WAY mag de extra kosten voor wijziging van de Opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.

7.3  In afwijking van artikel 7.1 brengt WAY geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan WAY kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Contractduur, uitvoeringstermijn

8.1  Partijen gaan de Opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2  Is binnen de looptijd van de Opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Opdrachtgever WAY schriftelijk in gebreke stellen, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.

Artikel 9. Tarieven

9.1  Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt WAY haar tarief vast volgens haar tevoren aan Opdrachtgever medegedeelde (en eventueel op basis van artikel 9.4 gewijzigde) tarief.

9.2  In het tarief van WAY zijn – behoudens anders schriftelijk overeengekomen – inbegrepen de kosten van administratieve werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten declareert zij volgens afspraken in de offerte. WAY brengt alleen de werkelijk bestede tijd in rekening.

9.3  Opgegeven tarieven voor honorarium en kosten zijn exclusief BTW.

9.4  WAY mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 juni van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar (berekend van mei tot mei op basis van de consumentenprijsindex (CPI)). Opdrachtgever mag de Opdracht kosteloos ontbinden bij een jaarlijkse verhoging van de tarieven van WAY (exclusief BTW) van meer dan 5%, onverminderd het recht van WAY op betaling voor Dienstverlening die is verricht voor ontbinding van de Opdracht. Opdrachtgever heeft voornoemd ontbindingsrecht niet wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

9.5  WAY zal een prijsverhoging niet eerder doorberekenen dan nadat 3 maanden zijn verlopen na het sluiten van de Opdracht.

9.6  WAY zal Opdrachtgever schriftelijk informeren ten aanzien van een voorgenomen verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1  Betaling dient binnen twee weken na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

10.2  Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot de dag van volledige betaling is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag per maand of een gedeelte ervan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden.

10.3  WAY heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WAY kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. WAY kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.4  Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die WAY heeft gemaakt in verband met de incasso van een vordering komen voor rekening van Opdrachtgever. De kosten voor buitengerechtelijke invordering van verschuldigde bedragen worden berekend op basis van de wet (Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten).

10.5  Ingeval van ontbinding of opzegging van de Opdracht blijft WAY gerechtigd tot vergoeding van reeds door haar verrichte diensten.

Artikel 11. Onderzoek, reclames en klachten

11.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dient Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk (door een ingebrekestelling) te melden aan WAY. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WAY er adequaat op kan reageren.

11.2  Als een klacht terecht is ingediend, heeft WAY de keuze om de in rekening gebrachte vergoeding aan te passen, het kosteloos verbeteren of alsnog/opnieuw verrichten van de betreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie van de door Opdrachtgever betaalde vergoeding, naar evenredigheid.

Artikel 12. Opzegging

12.1  Indien de Opdracht tussentijds wordt opgezegd door WAY, zal WAY in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is of in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor WAY extra kosten met zich meebrengt en de opzegging niet aan WAY is toe te rekenen, kan WAY deze kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen. De Opdrachtgever is gehouden om deze kosten binnen de daarvoor door WAY genoemde termijn te voldoen.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 Indien:

–  de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ondanks ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor nakoming alsnog; of

–  de Opdrachtgever nalaat een aan WAY verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

–  de Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt of beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever; of

–  wordt overgegaan tot liquidatie of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van het bedrijf van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt; of

–  na het sluiten van de Opdracht WAY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens WAY niet zal nakomen; of

–  de Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid – ondanks ingebrekestelling met redelijke termijnstelling – uitblijft of onvoldoende is; of

–  door de vertraging in de nakoming van verplichtingen, ondanks ingebrekestelling met redelijke termijnstelling voor nakoming alsnog, aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van WAY kan worden gevergd dat zij de Opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

wordt Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is WAY bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Opdracht te ontbinden, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, onverminderd WAY’s overige rechten op basis van de wet (zoals het recht op vergoeding van schade).

13.2  Voorts is WAY in de gevallen omschreven in artikel 13.1 bevoegd om de Opdracht te ontbinden zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van WAY kan worden gevergd.

13.3  In de gevallen zoals omschreven in artikel 13.1 en 13.2 zijn de vorderingen van WAY op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WAY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst (de Opdracht).

13.4  Indien WAY tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.

13.5  Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is WAY gerechtigd tot vergoeding van de schade (daaronder begrepen de kosten) die daardoor direct en indirect is ontstaan.

Artikel 14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1  Als Opdrachtgever aan WAY bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, dient WAY het geleverde op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever binnen 14 dagen in de oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig terug te geven.

14.2  Als WAY, nadat zij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, zal WAY naar haar keuze voor zover redelijkerwijs mogelijk zorg dragen voor reparatie dan wel vervanging of aanvulling van de zaak, zonder tot (verdere) schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1  WAY heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de Dienstverlening op basis van een Opdracht tenzij expliciet anders in Opdracht is overeengekomen.

15.2 Indien WAY aansprakelijk mocht zijn voor schade en gehouden is tot schadevergoeding, dan is deze aansprakelijkheid en vergoedingsverplichting beperkt tot hetgeen in dit artikel 15 is bepaald, onverminderd de elders in de Algemene Voorwaarden aangegeven beperkingen van aansprakelijkheid en de vergoedingsverplichting.

15.3 WAY is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade waarvoor WAY aansprakelijk is in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WAY aan de Opdracht te laten beantwoorden, voor zover deze aan WAY toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

15.4 WAY is nimmer aansprakelijk voor:

–  indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

–  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door WAY ingeschakelde hulppersonen;

–  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvoldoende gegevens of informatie door Opdrachtgever of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of personen in de risicosfeer van Opdrachtgever;

–  bij Opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van fouten in door WAY of door haar ingeschakelde derden gebruikte computerprogrammatuur of smartphones dan wel vergelijkbare systemen/apparatuur.

15.5 De aansprakelijkheid van WAY is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door WAY gesloten verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt en WAY niettegenstaande de met Opdrachtgever overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking voor schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van WAY beperkt tot het door WAY in verband met de betreffende Opdracht in rekening gebrachte honorarium of (indien dit nog niet in rekening is gebracht) het overeengekomen honorarium (ex BTW).

15.6  De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van WAY.

15.7  Opdrachtgever is gehouden om een vordering tot schadevergoeding bij WAY in te dienen uiterlijk binnen 12 maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken. Bij gebreke hiervan vervalt het recht van Opdrachtgever op eventuele schadevergoeding.

Artikel 16. Vrijwaring

16.1  Opdrachtgever vrijwaart WAY voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden indien en voor zover WAY niet aansprakelijk is hiervoor op grond van de Opdracht.

16.2  Indien WAY uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden WAY zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is WAY, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WAY en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Overmacht

17.1  Partijen zijn niet gehouden om hun verplichtingen jegens elkaar na te komen indien en voor zover hun tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en ook niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2  Onder overmacht aan de zijde van WAY wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WAY geen invloed kan uitoefenen, en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal (inclusief het hacken van computers), computerstoringen en internetstoringen, of storingen aan smartphones dan wel vergelijkbare apparatuur of systemen en overmacht van derden van wiens diensten WAY gebruik maakt, vallen hier ook onder.

17.3  WAY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

17.4  Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht opschorten. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen beide partijen de Opdracht ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5  Is WAY op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande Opdracht ging.

Artikel 18. Bewaar- en geheimhoudingsplicht

18.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

18.2  Moet WAY volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding aan of schadeloosstelling van Opdrachtgever en is Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden op die grond.

18.3  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig bewaren van zijn/haar  vertrouwelijke gegevens en documenten (zowel fysiek als digitaal), door Opdrachtgever zelf of door hem/haar aangewezen derden.

Artikel 19. Bescherming persoonsgegevens

19.1 WAY zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en met inachtneming van het bepaalde in de privacyverklaring van WAY.

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1 WAY behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. WAY heeft het recht de door de uitvoering van een Opdracht aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21. Geschillen

21.2  In geval van geschillen die voortkomen uit de Opdracht of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, dan zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation door een NMI gecertificeerde mediator volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de mediation.

21.1  Blijkt het onmogelijk om een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het gebied waarin de opdrachtnemer van WAY kantoor houdt.

21.2  Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van WAY om in spoedeisende gevallen een geschil voor te leggen aan de bevoegde kort geding rechter binnen het gebied waarin WAY kantoor houdt.

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1  Op elke Opdracht tussen WAY en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 23. Wijzigingen

23.1  WAY is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Zij zal Opdrachtgever daarvan uiterlijk 1 maand tevoren schriftelijk op de hoogte stellen. Indien WAY niet binnen 21 dagen nadat de mededeling van WAY dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard.

 

YOUR WAY IN 085 065 61 28
Verzenden